Pages Navigation Menu

Nieuwbouw * Verbouw * Utiliteitsbouw * Betonwerk

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Betonvloeren van Gebr. Bottenberg B.V.

Te Zuid-Beijerland.

 

Artikel I. Definities.

 1. Onder “Gebr. Bottenberg B.V.”wordt in deze voorwaarden verstaan : de besloten vennootschap Gebr. Bottenberg B.V. gevestigd te Zuid-Beijerland.
 2. Onder “opdrachtgever”wordt in de ze voorwaarden verstaan : de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst met Bottenberg heeft gesloten of daartoe met Bottenberg in onderhandeling is.

 

Artikel 2. Algemeen.

 1. Deze algemene koop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van goederen en het verrichten van diensten.
 2. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk door gebr. Bottenberg aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
 3. Onderhavige voorwaarden prevaleren ten alle tijden boven die van de opdrachtgever ongeacht of de voorwaarden van de opdrachtgever in strijd zijn of afwijken van deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Offertes.

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven
 2. Alle offertes zijn gebaseerd op gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Eventuele bijzondere eisen zoals vlakheid, oppervlaktestructuur, belastingen e.d. dienen door de opdrachtgever uitdrukkelijk in diens aanvraag vermeld te worden. Opdrachtgever dient te controleren of de bijzondere eisen in de door Gebr. Bottenberg uitgebracht offerte zijn verwerkt. Eventuele schaden en/of extra kosten welke in een later tijdstip ontstaan door het niet vermelden en/of niet controleren van de gestelde eisen kunnen nimmer op Gebr. Bottenberg worden verhaald.
 3. Bouwkundige werkzaamheden zoals bekistingen en profielen stellen, uitvlakken en aantrillen van de ondergrond, aangegeven van pijlmaten enz. zijn niet in de offerte inbegrepen tenzij uitdrukkelijk vermeld.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst.

 1. De overeenkomst komt tot stand door ontvangst van een orderbevestiging voorzien van een handtekening van de opdrachtgever, zonodig onder verwijzing naar een offerte.
 2. Bottenberg heeft het recht om zonder opgave van reden opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder nader door Bottenberg gestelde voorwaarden.

 

Artikel 5. Uitvoeringsbepalingen en extra kosten.

 1. Bij uitvoeren van onze werkzaamheden vereisen wij een minimale etmaal temperatuur van 5 graden Celsius. Eventuele verwarmingskosten om dit te bereiken zijn voor de rekening van de opdrachtgever. Indien deze temperatuur niet bereikt kan worden, adviseren wij U niet te storten. Eventuele schade welke voortvloeien uit het niet bereiken van bovengenoemde temperatuur zijn geheel voor de rekening van de opdrachtgever.
 2. Wij gaan ervan uit dat onze werkzaamheden uitgevoerd worden in ruimten welke beschermd zijn tegen regen, lekwater, toch en direct zonlicht. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan zal eventuele vervolg schade niet op Gebr. Bottenberg verhaald kunnen worden.
 3. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende draagkrachtig is en op de juiste hoogte ligt met een maximale afwijking van +1 of -1 cm.
 4. Ter plaatse van de werkplek dient door de opdrachtgever voldoende elektriciteit en stromend water kosteloos ter beschikking gesteld te worden.
 5. De door Gebr. Bottenberg geleverde vloeren dienen minimaal tot achtdagen na uitvoering vrij te blijven van belastingen als mede voetverkeer. Na dertig dagen mag de vloer maximaal belast worden.
 6. Eventuele scheuren als gevolg van krimp, kruip of overbelasting alsmede vervolgschade kunnen nimmer op Gebr. Bottenberg worden verhaald. Zaagsnede welke door Gebr. Bottenberg worden aangebracht zijn ter beperking van krimpscheuren, echter sluiten het ontstaan ervan niet uit. De zaagsnede zal door ons niet ongevuld worden.
 7. De rest beton wordt op een door opdrachtgever te bepalen plaats op de bouwplaats gestort en dient geheel voor dienst rekening te worden afgevoerd.
 8. Onze materialen zullen aan de openbare weg gelost worden, transport op de bouwplaats is voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Indien betonvloeren in de openlucht dienen te worden uitgevoerd en diens gevolge blootstaan aan weersinvloeden zoals wind, tocht zonlicht, regen en sneeuw kan Gebr. Bottenberg niet garant staan voor haar kwaliteit. Gebr. Bottenberg kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het risico ligt bij de opdrachtgever.
 10. Bij openlucht werken dienen waterplassen ten gevolge van neerslag door de opdrachtgever te worden verwijderd.
 11. Bij etmaal temperaturen lager dan +5 graden Celsius zijn meerkosten bij wijziging betonsamenstelling voor rekening van opdrachtgever.
 12. Extra kosten afwerking vanaf 8.00 uur daags na stortdag, welke ontstaan tengevolge van neerslag en/of etmaal temperaturen onder de +5 graden Celsius worden aan de opdrachtgever doorberekend tegen het geldende uurtarief.
 13. Wij vervaardigen onze monoliet afgewerkte betonvloeren met een vlakheid volgens NEN 2743 klasse 5
 14. Indien de werkzaamheden niet op de afgesproken datum of tijd kunnen worden uitgevoerd, zullen de door Bottenberg gemaakte extra kosten ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden zoals loon, reis, transport, alsmede extra kosten van derden welke door Bottenberg zijn ingehuurd, geheel voor rekening van de opdrachtgever zijn.

 

Artikel 6. Uitvoeringstermijn.

 1. De planning voor de werkzaamheden zal ten alle tijden Bottenberg worden bepaald.
 2. Overschrijding van eventuele opleveringstermijnen kunnen nimmer lijden tot schade vergoeding op welke wijze dn ook. Onder oplevering wordt verstaan de feitelijke beëindiging van de door Bottenberg uit te voeren leveringen en werkzaamheden, ongeacht disputen over kwaliteit en deugdelijkheid van het werk.

 

Artikel 7. Meerwerk/prijsverhoging.

 1. Onder meerwerk wordt verstaan alle door de opdrachtgever gewenste leveringen en werkzaamheden welke niet vermeld zijn in de overeenkomst.
 2. Meerwerk wordt niet eerder uitgevoerd dan nadat het schriftelijk is overeengekomen.
 3. Bottenberg is niet verplicht gevolg te geven aan een opdracht tot meerwerk. Dit kan voor de opdrachtgever nimmer aanleiding zijn tot annulering of opzegging van de opdracht.
 4. Wanneer bij het sluiten van de overeenkomst dan wel in verband met het zich voordoen van omstandigheden, extra kosten of tussentijdse prijsverhogingen ontstaan waarmee bij het aangaan van de overeenkomst door Bottenberg geen rekening kon of behoefte te worden gehouden is Bottenberg bevoegd deze extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Deze kosten kunnen o.a. bestaan uit prijzen of prijsverhogingen van materiaal, grondstoffen, loonkosten en bijv. reiskosten.

 

Artikel 8. Oplevering/verhelpen klachten.

 1. Voordat de werkzaamheden worden beëindigd treedt Bottenberg in contact met de opdrachtgever en verzoekt de opdrachtgever de werkzaamheden op te nemen. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de aannemer en strekt ertoe, te constateren, dat de aannemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien de opname overeenkomstig lid 1. Van dit artikel door de opdrachtgever wordt goedgekeurd.
 3. Eventuele kleine gebreken of overige klachten zullen zo spoedig mogelijk hersteld worden.
 4. Uitsluitend en alleen Bottenberg verricht reparaties of verbeteringen aan het door Bottenberg uitgevoerde werk. Reparaties door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming kunnen nimmer door Bottenberg worden vergoed.
 5. Kleur en geringe hoogteverschillen ontstaan door uitgevoerde reparaties dienen te allen tijde door de opdrachtgever geaccepteerd te worden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

 1. Na de oplevering is Bottenberg niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Bottenberg, zijn leverancier, zijn onderaannemer of personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en de aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
 2. De aansprakelijkheid van Bottenberg zal nimmer het netto bedrag van haar factuur te boven kunnen gaan, behoudens indien de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van Bottenberg.
 3. Voor eventuele gevolgschade of overige indirecte schade kan Bottenberg nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 4. Onoordeelkundige behandeling van het vloeroppervlak zoals reinigen met chemische middelen of boenschuurmachines, onvoldoende zorg voor het betonoppervlak en oneigenlijk gebruik van de vloer kan nimmer tot enige aansprakelijkstelling van Bottenberg leiden.
 5. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid.1 bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na de oplevering.

 

Artikel 10. Annulering.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil opzeggen is hij tenminste 40% van de overeengekomen aanneemsom als schadeloosstelling verschuldigd, onverminderd het recht van Bottenberg om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Overmacht.

 1. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst een omstandigheid voordoet die als overmacht kan worden gekwalificeerd, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Bottenberg blijvend of tijdelijk onmogelijk is, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid binnen 8 dagen nadat Bottenberg het zich voordoen van een dergelijke omstandigheid aan opdrachtgever heeft gemeld ofwel de overeenkomst te ontbinden zonder dat een van de partijen recht heeft op schade vergoeding ofwel akkoord te gaan met uitstel van de nakomingverplichtingen van Bottenberg, in welke laatste geval Bottenberg bevoegd is de na het zich voordoen van de omstandigheden optredende prijsverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.
 2. Bottenberg is gehouden in het geval zich een omstandigheid die overmacht oplevert, voordoet, dit zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever te melden. Daarentegen is opdrachtgever gehouden binnen 14 dagen na de melding aan Bottenberg mee te delen of de overeenkomst zal worden ontbonden, dan wel de nakoming zal worden uitgesteld.
 3. Onder overmacht dient in dit verband te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van Bottenberg, welke van dien aard is dat naleving van of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd, waaronder begrepen zijn omstandigheden als oorlog, onlusten, brand of andere vernielingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoer apparaat ziekte, onder het personeel van Bottenberg of werknemersschaarste in het algemeen, werkstakingen in het bedrijf van Bottenberg of elders, uitsluiting, mislukking bij de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook, het niet, niet goed of niet voldoen door onderleveranciers aan hun verplichtingen jegens Bottenberg. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

 

Artikel 12. Betaling en in gebreke blijven opdrachtgever.

 1. Betalingen dienen e geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Bottenberg verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Bottenberg gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien Bottenberg tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bottenberg is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.
 4. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Bottenberg gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Bottenberg op vergoeding van de schade, kosten en interessen.
 5. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilleggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Bottenberg, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud.

Alle door Bottenberg verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven diens eigendom tot dat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 14. Geschillen.

 1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden en behoudens de in het derde lid omschreven bevoegdheid.
 2. Als geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.
 3. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantoorrechter behoren, ter keuze van de meeste gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrecht worden voorgelegd.

 

 

Banner-projecten